Menu Color:
Main Color:
Käyttäjätunnus esim: Virtanen Ville
Salasana esim: 000999
  Kirjautumisohjeet

TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kustannus Oy Juoksija

Sähköposti: tilaukset@juoksija-lehti.fi

Y-tunnus: 1515901-4

Postiosoite: Eliel Saarisen tie 2b, 00400 HELSINKI

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jouni Lojander

Puhelin: 040 060 1422

Sähköposti: jouni.lojander@juoksija-lehti.fi

 

3. Rekisterin nimi

Juoksijan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

- palvelun toteuttaminen

- markkinointi

- analysointi ja tilastointi

- mielipide- ja markkinatutkimukset

- muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietoja säilytetään eTaika Oy:n tietojärjestelmässä ja palvelimella. eTaika Oy käsittelee rekisterin henkilötietoja Tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet

- rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

- ikä tai sukupuoli

- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

- mahdolliset luvat ja suostumukset

- mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

- Tapahtumayhteistyön kautta

- Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä

- VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolelle, pois lukien lehtien tilausten toimittamisen yhteydessä, jolloin Kustannus Oy Juoksijan sopimuskumppanit toimivat rekisterin käsittelijöinä.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin

siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa

sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 09 4342040 tai sähköpostitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole pois lukien tilauskupongit, jotka hävitetään välittömästi, kun tiedot on siirretty tietojärjestelmään.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle

palveluntarjoajalle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa

suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen etämyyntiä ja muuta

suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän

yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna

kirjallisesti tai sähköisesti.

 

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan

lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä

tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen

lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen

päättymisen jälkeen.

 

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä

selaimen tai laitteensa asetuksista, mikä kuitenkin voi heikentää sivuston käyttäjäkokemusta

tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia

tietojensa käsittelyn rajoittamisesta sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden

valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi.